KOSZTORYS OFERTOWY

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Remont kominów i pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI

:

Huta Stara, ul.Klubowa 3

INWESTOR

:

Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna k/Częstochowy

ADRES INWESTORA

:

Huta Stara B ul.Klubowa 1 42-263 Wrzosowa

BRANŻA

:

budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

mgr inż. J. Przystalska

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

Klubowa3_ofertowy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

Remont kominów

1

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2

0.8*0.66+0.81*0.4+0.8*0.4+2.01*0.4+0.77*0.4+3.56*0.4+2.08*0.7+3.42*0.38+0.84*0.4+0.8*0.4+2*0.4+1.31*0.4+0.77*0.68 = 8.967

0.0000

0.00

2

KNNR-W 3 0312-01

Rozbiórka uszkodzonych kominów i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej

m3

(0.8*0.66+0.81*0.4+0.8*0.4+2.01*0.4+0.77*0.4+3.56*0.4+2.08*0.7+3.42*0.38+0.84*0.4+0.8*0.4+2*0.4+1.31*0.4+0.77*0.68)*2.2 = 19.728

0.0000

0.00

3

KNR 4-01 0533-02

Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej

m2

83.76*0.7 = 58.632

0.0000

0.00

4

KNR 4-01 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m

83.76

0.0000

0.00

5

KNR-W 4-01 0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

m2

83.76*1 = 83.760

0.0000

0.00

6

KNR-W 4-01 0545-09

Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku

m2

83.76*1 = 83.760

0.0000

0.00

7

KNR-W 4-01 0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej

m2

83.76*1 = 83.760

0.0000

0.00

8

KNR-W 4-01 0424-01 analogia

Rozbiórka starych poziomych ław kominiarskich Rx0,5

m

14.5

0.0000

0.00

9

KNR-W 4-01 0424-01

Montaż nowych poziomych ław kominiarskich

m

27.5+6.8+1.5+4+3.2+4+1.5+7 = 55.500

0.0000

0.00

10

KNR 4-01 0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2

0.8*0.66+0.81*0.4+0.8*0.4+2.01*0.4+0.77*0.4+3.56*0.4+2.08*0.7+3.42*0.38+0.84*0.4+0.8*0.4+2*0.4+1.31*0.4+0.77*0.68 = 8.967

0.0000

0.00

11

KNR-W 4-01 0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15

m3

8.967*0.07 = 0.628

0.0000

0.00

12

KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

t

0.628*0.05 = 0.031

0.0000

0.00

13

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

(0.8*2+0.66*2+0.81*2+0.4*2+0.8*2+0.4*2+2.01*2+0.4*2+0.77*2+0.4*2+3.56*2+0.4*2+2.08*2+0.7*2+3.42*2+0.38*2+0.84*2+0.4*2+0.8*2+0.4*2+2*2+0.4*2+1.31*2+0.4*2+0.77*2+0.68*2)*1.4 = 72.772

0.0000

0.00

14

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie "głuchych i skorodowanych tynków na kominach pod dachem.

m2

15.62

0.0000

0.00

15

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

15.62

0.0000

0.00

16

KNNR-W 3 0303-02

Zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych

m3

0.105

0.0000

0.00

17

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - kratki wentylacyjne 14x14

szt.

106

0.0000

0.00

18

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów na wyczystki przewodów wentylacyjnych.

szt.

53

0.0000

0.00

19

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - wyczystki "rewizje"

szt.

53

0.0000

0.00

20

KNR 4-01 0531-04

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian z blachy ocynkow.- montaż pasa nadrynnowego

m2

83.76*0.2 = 16.752

0.0000

0.00

21

KNNR 2 0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe

m

83.76

0.0000

0.00

22

KNR-W 4-01 0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej

szt.

6

0.0000

0.00

23

KNR 4-01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów

m

134

0.0000

0.00

24

KNR 4-01 1212-26 analogia

Miniowanie obróbek blacharskich kominów i kalenicy Krotność = 2

m

2.24+.66+.66+2.26+0.8+5.62+0.8+2.24+0.8+2.15+0.8+9.96+0.76+5.82+1.4+9.57+0.76+2.35+0.8+2.24+0.8+5.6+0.8+3.66+0.8+2.15+1.36+21+37.5 = 126.360

0.0000

0.00

25

KNR 4-04 0901-05 + KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07

Usuwanie gruzu z rozbiórek na poziom terenu z zabezpieczeniem transportu pionowego

m

20

0.0000

0.00

26

KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km

m3

2.25+0.628+14.348+0.01 = 17.236

0.0000

0.00

27

NNRNKB 202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzutu

24

0.0000

0.00

28

KNR 4-01 0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m

szt.

13

0.0000

0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

RAZEM

 

OGÓŁEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł