Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Rok 2016

dane sortowane i podzielone według daty dodania
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.62.2016 z dnia 9 grudnia 2016r w sprawie inwestycji pn.: "Przebudowa nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy, i w m. Słowik, gm. Poczesna". (ost. zm. 2016-12-15)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-12-15 11:56:18
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-12-15 11:56:18
 
Ostatnio modyfikowałHubert Obodecki
Data ostatniej modyfikacji2016-12-15 12:03:35
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH nr WOOŚ.4210.23.2016.RK1.20 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna)". (dod. 2016-12-06)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-12-06 12:44:41
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-12-06 12:44:41
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH nr WOOŚ.4210.23.2015.RK1.18 z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna)". (dod. 2016-11-30)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-11-30 13:54:02
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-11-30 13:54:03
Nr GIZ.6220.15.2015.AM OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA Wójt Gminy Poczesna działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 89 i 91§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie placu kompostowania odpadów, dedykowanego odpadom zielonym i bio, o powierzchni ok. 6000 m2 , zlokalizowanego na terenach Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie” zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42 – 262 Poczesna, w sali nr 16, I piętro ( sala sesyjna). Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, pok. 38, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00. Ponadto dokumentacja ta zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej. W związku z powyższym zawiadamia się strony prowadzonego postępowania o przysługującym im prawie udziału w wyznaczonej rozprawie – osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 95 § 1 kpa strony na rozprawie mogą zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Natomiast z uwagi na otwarty charakter rozprawy administracyjnej w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach każdy może w niej czynnie uczestniczyć. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poczesnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poczesnej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. (dod. 2016-11-22)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-11-22 10:49:52
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-11-22 10:49:52
Wójt Gminy Poczesna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna z siedzibą w Poczesnej, ul. Wolności 2 w dniu 04.11.2016r. na okres 21 dni wywieszono wykaz obejmujący działkę nr 133/27 przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położoną w m. Kolonia Poczesna przy ul. Bociania Górka, stanowiącą własność Gminy Poczesna. (dod. 2016-11-04)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-11-04 13:45:39
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-11-04 13:45:39
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2031), Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. została wydana na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Decyzja Starosty Częstochowskiego nr 5/2016 z dnia 19.10.2016r. (dod. 2016-10-28)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-10-28 09:18:56
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-10-28 09:18:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna w sprawie składania wniosków o powołanie rzeczoznawców. (dod. 2016-10-25)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-10-25 10:11:53
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-10-25 10:11:53
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.782062.2016 z dnia 15 września 2016r. w sprawie "Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w miejscowości Słowik, gm. Poczesna". (dod. 2016-09-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-09-26 13:29:13
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-09-26 13:29:13
Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. :"Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW908" odcinek od km 0+ 050 do km 1+516 (Wrzosowa) - droga kategorii Z. (dod. 2016-09-20)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-09-20 15:23:29
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-09-20 15:23:29
Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW908 - etap II". (dod. 2016-09-14)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-09-14 12:46:39
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-09-14 12:46:39
Nr GIZ.6220.15.2015.AM Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Budowa placu kompostowania odpadów, dedykowanego odpadom zielonym i bio, o powierzchni około 6000 m2, zlokalizowanego na terenach Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sobuczynie". (dod. 2016-09-05)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-09-05 07:24:50
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-09-05 07:24:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016r. - "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany" (dod. 2016-09-01)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-09-01 11:30:39
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-09-01 11:30:39
Wójt Gminy Poczesna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna z siedzibą w Poczesnej, ul. Wolności 2 w dniu 25.08.2016r. na okres 21 dni wywieszono wykaz obejmujący lokal użytkowy oznaczony literą E przeznaczony do najmu w trybie przetargu, położony w m. Huta Stara B przy ul. Bocznej 1, stanowiący własność Gminy Poczesna. (dod. 2016-08-30)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-08-30 09:47:15
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-08-30 09:47:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice (dod. 2016-07-28)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-07-28 07:23:13
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-07-28 07:23:13
Nr GIZ.6220.1.2016.AM OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA Z DNIA 13.07.2016r. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Poczesna zawiadamia, że 13 lipca 2016r. na wniosek Pana Bogdan Knop pełnomocnika SG Synergia Sp. z o. o z dnia 25.02.2016r. (wniosek uzupełniony w dniach 04.04.2016r. i 25.04.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „przetwarzaniu odpadów na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sobuczynie” oraz podaje do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna zamieszczono dane o ww. decyzji. Z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy, uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, pokój nr 38 , w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00. Zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. (dod. 2016-07-15)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-07-15 11:29:18
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-07-15 11:29:18
Nr GIZ.6220.21.2012.AM Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 29.06.2016r. Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) Wójt Gminy Poczesna informuje, że postanowieniem z 29 czerwca 2016r. Nr GIZ.6220.21.2012.AM zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece Warcie w rejonie km 745+500 w miejscowości Korwinów, gm. Poczesna”. Zawiadomienie stron postępowania o ww. postanowieniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pok 38, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00. (dod. 2016-06-30)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-06-30 12:34:49
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-06-30 12:34:49
GIZ.6831.32.2016.MR Poczesna, 24.06.2016r.Wójt Gminy Poczesna zawiadamia o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym. Nieruchomość położona w miejscowości Kolonia Borek, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka numer 574 o powierzchni 0.0940 ha, obręb Zawodzie, gmina Poczesna. (dod. 2016-06-28)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-06-28 14:13:13
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-06-28 14:13:13
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POCZESNEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI (ost. zm. 2016-06-30)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-06-10 14:34:45
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-06-10 14:34:45
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2016-06-30 14:56:48
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Poczesna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Wrzosowa oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. (dod. 2016-04-15)
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poczesna Uchwały Nr 102/XIV/15 z dnia 26 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Wrzosowa oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Wrzosowa oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r. WÓJT GMINY POCZESNA mgr inż. Krzysztof Ujma
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-04-15 10:05:01
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-04-15 10:05:01
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Poczesna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. (ost. zm. 2016-04-15)
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poczesna Uchwały Nr 118/XVI/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym cześć miejscowości Sobuczyna) oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym cześć miejscowości Sobuczyna) oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B . Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r. WÓJT GMINY POCZESNA mgr inż. Krzysztof Ujma
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-04-15 10:00:08
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-04-15 10:00:08
 
Ostatnio modyfikowałHubert Obodecki
Data ostatniej modyfikacji2016-04-15 10:10:36
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Poczesna 17 marca 2016 r. Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42- 262 Poczesna . 1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, rolnej i gruntowej. (dod. 2016-03-17)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-03-17 08:25:13
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-03-17 08:25:13
Wójt Gminy Poczesna poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Poczesna. (ost. zm. 2016-03-09)

Wójt Gminy Poczesna poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy

Zastępstwo zaJ Ociepa1.pdf
2016-03-09 (0,09MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-03-09 17:31:53
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-03-09 17:32:03
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2016-03-09 17:35:01
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Nr GIZ.6220.12.2015.AM OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA Z DNIA 22.02.2016r. (dod. 2016-02-25)
Poczesna, dnia 22.02.2016r.
 
 
Nr GIZ.6220.12.2015.AM
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POCZESNA
Z DNIA 22.02.2016r.
 
 
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 38  i art. 85 ust. 3  ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Poczesna zawiadamia, że 22 lutego 2016r. na wniosek Pana Bogdana Knop pełnomocnika Wójta Gminy Poczesna z dnia 03.11.2015r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  :
 
eksploatacji złoża kruszywa naturalnego NIERADA  w gminie Poczesna
 
oraz podaje do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna zamieszczono dane o ww. decyzji.
Z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy, uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  można zapoznać się w siedzibie  Urzędu  Gminy w  Poczesnej,  ul.  Wolności 2,  pokój  nr  38 , w godzinach pracy urzędu
tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.
Zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
                                                                                     
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Nr GIZ.6220.12.2015.AM OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA Z DNIA 22.02.2016r.

Nr GIZ.6220.12.2015.AM OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA Z DNIA 22.02.2016r.
2016-02-25 (0,35MB)

Decyzja Nr GIZ.6220.12.2015.AM

Decyzja Nr GIZ.6220.12.2015.AM
2016-02-25 (6,27MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-02-25 08:07:31
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2016-02-25 08:07:31
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Poczesna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa (w zakresie dostosowania do Map zagrożenia powodziowego i ustaleń dla terenów sąsiadujących z projektowanym powiększeniem cmentarza), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dod. 2016-02-19)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-02-19 07:24:35
 
Wprowadził do BIP:Magdalena Caban
Data udostępnienia w BIP:2016-02-19 07:24:35
Wójt Gminy Poczesna poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Poczesna. (dod. 2016-02-12)

Wójt Gminy Poczesna poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy

Wójt Gminy Poczesna poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Poczesna.
2016-02-12 (0,09MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-02-12 11:14:16
 
Wprowadził do BIP:Magdalena Caban
Data udostępnienia w BIP:2016-02-12 11:14:16
Z A W I A D O M I E N I E z dnia: 2016-02-01 WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 1 lutego 2016 r. (dod. 2016-02-01)
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm) na wniosek Policji. Zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2016 roku o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej przy Hali sportowej , ul. Szkolna 1, Kolonia Poczesna odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Poczesna, celem poznania opinii i stanowiska mieszkańców dotyczących zagrożeń na terenie gminy. Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją założeń dotyczących tworzenia „ KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA w POLSCE” . W trakcie spotkania zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna dot. zagrożeń na terenie gminy. Informacja podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń.

Z A W I A D O M I E N I E

    z dnia: 2016-02-01
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 1 lutego 2016 r.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm) na wniosek Policji.

Zawiadamiam,

że w dniu 29 lutego 2016 roku o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej przy Hali sportowej , ul. Szkolna 1, Kolonia Poczesna odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Poczesna, celem poznania opinii i stanowiska mieszkańców dotyczących zagrożeń na terenie gminy.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją założeń dotyczących tworzenia „ KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA w POLSCE” .

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna dot. zagrożeń na terenie gminy.

 

Informacja podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń.

Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-02-01 16:55:07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-02-01 16:55:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 31.12.2015r NR GIZ.6220.21.2012.AM - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece Warcie w rejonie km 745 + 500 w miejscowości Korwinów, gm. Poczesna (dod. 2016-01-05)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-05 09:34:23
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-05 09:34:23
O G Ł O S Z E N I E o KONKURSIE Wójt Gminy Poczesna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, 42-263 Wrzosowa dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poczesna (ost. zm. 2016-01-04)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-04 11:07:45
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2016-01-04 11:07:45
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2016-01-04 11:11:12
historia modyfikacjiukryj modyfikacje