Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Rok 2017

dane sortowane i podzielone według daty dodania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.22 z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie: "Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie". (dod. 2017-12-12)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.22 z dnia 6 grudnia 2017r.

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.22 z dnia 6 grudnia 2017r.pdf
2017-12-12 (0,52MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-12-12 15:13:19
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-12-12 15:13:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz.1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poczesna Uchwały Nr 227/XVII/17 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Poczesnej, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i zgłaszać wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Poczesnej, 2) ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Poczesna pok. nr 14, 3) w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym, przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres mailowy: poczesna@poczesna.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poczesna. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2 w godzinach urzędowania. mgr inż. Krzysztof Ujma WÓJT GMINY POCZESNA (dod. 2017-12-08)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-12-08 07:14:16
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-12-08 07:14:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5 grudnia 2017r w sprawie: otrzymanego przez stronę polską powiadomienia Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany". (dod. 2017-12-07)

Obieszczenie nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Obieszczenie nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5 grudnia 2017 roku.pdf
2017-12-07 (0,30MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-12-07 10:31:11
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-12-07 10:31:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.19 z dnia 31 października 2017r w sprawie: "Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie". (dod. 2017-11-03)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-11-03 13:02:44
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-11-03 13:02:44
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA Nr GIZ.6220.5.2017.AM Z DNIA 05.10.2017r. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Poczesna zawiadamia, że 4 października 2017r. na wniosek P.P.U.H. Henryk Kowalczyk Zakład rozbioru mięsa z dnia 07.04.2017r. (wniosek uzupełniony w dniach 14.04.2017r. i 24.04.2017r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków produkcyjnych dla Zakładu P.P.U.H. Henryk Kowalczyk w m. Bargły ul. Śląska 95 planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 554/2” oraz podaje do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna zamieszczono dane o ww. decyzji. Z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy, uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, pokój nr 38 , w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00. Zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. (ost. zm. 2017-10-09)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-10-09 09:05:12
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-10-09 09:05:12
 
Ostatnio modyfikowałHubert Obodecki
Data ostatniej modyfikacji2017-10-09 09:10:27
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.56.2015 z dnia 21 września 2017r (dod. 2017-10-04)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-10-04 12:35:39
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-10-04 12:35:36
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 20. 09. 2017 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 Warszawa której pełnomocnikiem jest Pani Monika Rutkowska - „Hydromirex” sp. z o.o. sp. k. ul. Sadowa 2 42-360 Poraj postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : realizacji sieci gazowej – sieć do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kopalnianej 2 w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 191/57 , 191/59 , obręb ewidencyjny Nowa Wieś gm. Poczesna. Jednocześnie zawiadamiam, że został sporządzony projekt decyzji dotyczący w.w. inwestycji. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 KPA strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz składać w w/w sprawie wyjaśnienia i uwagi w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 pok. 14. (dod. 2017-09-27)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-09-27 09:13:24
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-09-27 09:13:24
GIZ.6721.1.2017.HO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2017, poz. 1073) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2016 poz. 353) zawiadamiam o podjęciu w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Poczesna uchwały nr 178/XXII/16 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. Zmiana dotyczy terenu w granicach działki nr ewidencyjny 142/19 w Korwinowie. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017r. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017r. WÓJT GMINY POCZESNA mgr inż. Krzysztof Ujma (dod. 2017-08-11)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-08-11 08:04:23
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-08-11 08:04:23
ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nr DOOŚ-DŚII.4210.4.2017.mk.4 z dnia 28 lipca 2017 roku . (dod. 2017-08-02)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-08-02 13:22:16
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-08-02 13:22:17
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.62.2016 z dnia 14 lipca 2017r pn "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty o długości 5.2 km na terenie miasta Częstochowy, i w m. Słowik, gm. Poczesna" (ost. zm. 2017-07-24)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-07-24 08:42:01
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2017-07-24 08:42:01
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2017-07-24 08:47:03
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dod. 2017-07-13)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-07-13 07:44:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2017-07-13 07:44:00
OBWIESZCZENIE GIZ.6733.1.2017.HO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 30. 05. 2017 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 Warszawa której pełnomocnikiem jest Pani Monika Rutkowska - „Hydromirex” sp. z o.o. sp. k. ul. Sadowa 2 42-360 Poraj postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : realizacji sieci gazowej – sieć do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kopalnianej 1 i 3 w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 191/57 , 191/58 , 191/59 , 191/60 , 191/61 i 442/12 obręb ewidencyjny Nowa Wieś gm. Poczesna. Jednocześnie zawiadamiam, że został sporządzony projekt decyzji dotyczący w.w. inwestycji. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 KPA strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz składać w w/w sprawie wyjaśnienia i uwagi w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 pok. 14. (dod. 2017-06-30)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-30 11:06:16
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-30 11:06:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.17 z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie: "Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie". (dod. 2017-06-30)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.17 z dnia 27 czerwca 2017r.

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.17 z dnia 27 czerwca 2017r.pdf
2017-06-30 (0,57MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-30 11:04:49
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-30 11:04:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.15 z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie: "Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie". (dod. 2017-06-30)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.15 z dnia 27 czerwca 2017r.

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.15 z dnia 27 czerwca 2017r.pdf
2017-06-30 (0,38MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-30 11:02:37
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-30 11:02:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.12 z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie: "Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie". (dod. 2017-06-29)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.5.2013.EJ.12 z dnia 26 czerwca 2017r .

Obwieszczenie.pdf
2017-06-29 (0,49MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-29 12:56:53
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-29 12:56:53
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII .7820.56.2015 z dnia 8 czerwca 2017 r. (dod. 2017-06-19)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII .7820.56.2015 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego.pdf
2017-06-19 (0,42MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-19 09:47:54
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-19 09:47:54
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. (dod. 2017-06-05)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
2017-06-05 (0,54MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-06-05 10:43:03
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-06-05 10:43:02
Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny Kolonia, w gminie Poczesna Na podstawie art. 17 pkt 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. oraz w związku z uchwałą Nr 118/XVI/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B, Rada Gminy Poczesna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny Kolonia, w gminie Poczesna. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, Poczesna ul. Wolności 2, pokój nr 14 w godzinach od 8ºº do 15ºº. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 14ºº w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna sala nr 16. Zgodnie z art. 18 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Poczesna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2017 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. Nr 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Brzeziny Kolonia, w gminie Poczesna. Zgodnie z art. 48 ww. Ustawy po zapoznaniu się z uzasadnieniem zawierającym informacje, o których mowa w art. 49, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.11.2017.MG z dnia 17.01.2017 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem znak: NS/NZ.522-2/17 z dnia 19.01.2017 r., uzgodnili pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu. mgr inż. Krzysztof Ujma WÓJT GMINY POCZESNA (dod. 2017-04-21)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-04-21 09:02:28
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-04-21 09:02:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII .7820.62.2016 z dnia 15 marca 2017 r. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy, i w m. Słowik, gm. Poczesna” (ost. zm. 2017-03-28)
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r„ poz. 966 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że Wojewoda Śląski działając z urzędu postanowieniem z dnia 17 lutego 2017 r. sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 4/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:    „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów

przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy, i w m. Słowik, gm. Poczesna” w następujący sposób:

- na stronie 3 decyzji w pkt IV „Zatwierdzenie podziału nieruchomości” w wierszu pierwszym, kolumnie piątej tabeli - wpisane jest: Częstochowa / obręb 378 a powinno być: Częstochowa / obręb 377.

- na stronie 7 i 8 decyzji w pkt. V. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa (uwaga: w nawiasie podano pierwotny nr działki) jest:
Gmina Częstochowa, obręb 377: 23/4 (23/1), 26/2 (26),

Gmina Częstochowa, obręb 378: 44/2 (44),

Gmina Częstochowa, obręb 390: 11/2(11), 13/2(13), 14/2 (14),

Gmina Częstochowa, obręb 413: 3/2 (3), 16/2 (16), 17/2 (17), 27/2 (27), 40/2 (40), 46/5 (46/1), a powinno być:

Gmina Częstochowa, obręb 377: 23/4 (23/1),

Gmina Częstochowa, obręb 390: 11/2(11), 13/2 (13), 14/2 (14),

Gmina Częstochowa, obręb 413: 3/2 (3), 16/2 (16), 17/2 (17), 26/2 (26), 27/2 (27), 40/2 (40), 44/2 (44), 46/5 (46/1),

Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, które wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia z dnia 17 lutego 2017 r., w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 524 w godzinach tj. 800 - 1
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-03-28 15:27:30
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2017-03-28 15:27:30
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2017-03-28 15:31:29
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Wrzosowa, w gminie Poczesna Na podstawie art. 17 pkt 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. oraz w związku z uchwałą Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa V obejmujący zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B, Rada Gminy Poczesna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Wrzosowa, w gminie Poczesna. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, pokój nr 14 w godzinach od 8ºº do 15ºº. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 16ºº w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej – Wrzosowa ul. Strażacka 30. Zgodnie z art. 18 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Poczesna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017r. Jednocześnie, zgodnie z art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. Nr 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Wrzosowa, w gminie Poczesna. Zgodnie z art. 48 ww. Ustawy po zapoznaniu się z uzasadnieniem zawierającym informacje, o których mowa w art. 49, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.12.2017.MG z dnia 17.01.2017r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem znak: NS/NZ.522-3/17 z dnia 11.01.2017 r., uzgodnili pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu. mgr inż. Krzysztof Ujma WÓJT GMINY POCZESNA (dod. 2017-03-23)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-03-23 14:58:50
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-03-23 14:58:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. (dod. 2017-02-28)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-02-28 10:33:03
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-02-28 10:33:03
Nr GIZ.6220.15.2015.AM OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Poczesna działając na podstawie art. 29 i art. 33 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna został zamieszczony protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się 12.12.2016r. w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie placu kompostowania odpadów, dedykowanego odpadom zielonym i bio, o powierzchni ok. 6000 m2 , zlokalizowanego na terenach Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie” Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie rozpatrywanej sprawy należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, w pok. 38, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 16.01.2017 roku do 15.02.2017 roku, które będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Poczesna. Jednocześnie podaję do wiadomości, że zgodnie z art. 34 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: a) w formie pisemnej, b) ustnie do protokołu, c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poczesnej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia. (dod. 2017-01-05)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-01-05 12:22:16
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-01-05 12:22:16
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH nr WOOŚ.4210.23.2015.RK1.23 z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4210.23.2015.RK1.22 dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna)". (dod. 2017-01-03)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.23.2015.RK1.23 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Obwieszczenie.pdf
2017-01-03 (0,52MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-01-03 14:07:24
 
Wprowadził do BIP:Hubert Obodecki
Data udostępnienia w BIP:2017-01-03 14:07:24