Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Poczesna w celu ich ponownego wykorzystywania
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna ,
 2. udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Gminy Poczesna,
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Urzędu Gminy Poczesna oraz na wniosek:
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Poczesna nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 1. zamieszczenia wzmianki o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (nazwa podmiotu),
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 4. podania daty wytworzenia oraz pozyskiwania informacji publicznej.
Pozyskiwana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana. Jeżeli treść pozyskiwanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości , należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu z przypisem informacyjnym o źródle pochodzenia.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Poczesna
Urząd Gminy Poczesna nie ponosi odpowiedzialności za :
 1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
 2. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania
 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna ,
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Urząd Gminy Poczesna może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Odwołanie
W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001.Nr 112 poz. 1198 z późn. zm).
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr Renata Smędzik
Data wytworzenia informacji:2015-03-19 16:15:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-01