Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

2008

dane sortowane według daty dodania
Protokół NrXXII/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 22 grudnia 2008 roku. (dod. 2009-03-19)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2009-03-19
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2009-03-19 15:37:00
Protokół Nr XX/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 18 września 2008 roku (dod. 2008-11-14)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-11-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-11-14 09:29:00
P r o t o k ó ł Nr XVIII/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 26 czerwca 2008 roku. (dod. 2008-09-29)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-09-29
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-09-29 13:50:00
P r o t o k ó ł Nr XIX/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 24 lipca 2008 roku. (dod. 2008-09-29)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż.Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-09-29
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-09-29 13:59:00
P r o t o k ó ł Nr XVII/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 19 maja 2008 roku. (dod. 2008-07-01)
RADA GMINY W P O C Z E S N E J P r o t o k ó ł Nr XVII/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 19 maja 2008 roku. Poczesna, dnia 2008-05-19 P r o t o k ó ł Nr XVII/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 19 maja 2008 roku. Podjęto uchwały: 1. Uchwała Nr 150/XVII/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 2. Uchwała Nr 151/XVII/08 w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji transportu zbiorowego. 3. Uchwała Nr 152/XVII/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 4. Uchwała Nr 153/XVII/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. 5. Uchwała Nr 154/XVII/08 w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 6. Uchwała Nr 155/XVII/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Uchwała Nr 156/XVII/08 w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonej do nabycia. 8. Uchwała Nr 157/XVII/08 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. 9. Uchwała Nr 158/XVII/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. 10. Uchwała Nr 159/XVII/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. 11. Uchwała Nr 160/XVII/08 w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna. Protokół Nr XVII/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 19 maja 2008 roku w godzinach od 1300 do 2040. Radnych obecnych w/g listy obecności 15 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 0 Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy w Poczesnej : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą w Hucie Starej B w 2007 r. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej w 2007 r. 8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji transportu zbiorowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 16. Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonej do nabycia. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. 20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna. 21. Wnioski i zapytania radnych. 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 23. Wolne wnioski i informacje. 24. Zakończenie obrad. Ad.1 Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. Po powitaniu Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, Sekretarza Gminy Renaty Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców, uczniów Gimnazjum w Poczesnej stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej - na stan rady 15, obecnych jest 14 radnych. Ad. 2 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji. Wniosła o uzupełnienie proponowanego porządku obrad: · Podjęcie uchwały w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna – Komisja Rewizyjna rozpatrzyła temat skargi. · Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – radna B. Grad złożyła podanie o odwołanie jej ze składu w/w komisji. Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje. Głos zabierali: - Wójt Gminy – pkt. 18 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych” wnieść poprawkę na: „”Podjęcie uchwał.............”, gdyż będą w tym temacie dwie uchwały: na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych na terenie gminy – 500.000 zł na opracowanie studium wykonalności do zadania drogowego pn. Obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa – 3.500 zł. - Bożena Grad – prosiła, aby podjęcie uchwały w sprawie odwołania jej ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podjąć po pkt.9, gdyż nie będzie mogła do końca uczestniczyć w obradach sesji. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie: 1) „za” wprowadzeniem projektów uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych jako pkt. 19 - głosowało 14 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 2) „za” wprowadzeniem punktu w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna jako pkt. 20 - głosowało 14 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 3) „za” wprowadzeniem punktu w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji jako pkt. 10 - głosowało 11 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 3 radnych Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie cały zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych i przegłosowanych zmian. Przybył radny Stanisław Ziębacz - 1315 Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy – głosowało 15 radnych: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” od głosu 0 radnych. Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji tj. XVI z dnia 24 kwietnia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym. Głos zabrał: - Mirosław Dobosz – w treści protokołu brakuje: · wypowiedzi jaką odczytał i złożył na piśmie celem zamieszczenia w całości, a dotyczy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna. Uzasadnienie mojego stanowiska „nie”. Zdanie odrębne. · wypowiedzi jaką odczytała i złożyła na piśmie celem zamieszczenia w całości przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” radna Elżbieta Rakowska dotyczące udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna. - Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że uwzględniła w protokole uwagi, które zgłaszali radni przed sesją. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Głosowało 15 radnych: „za” przyjęciem protokołu z XVI sesji rady gminy głosowało 10 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 5 radnych Protokół z XVI Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony. Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu. Radni głosu nie zabierali. Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości –15 radnych. Ad. 5 Wójt Gminy złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. Treść wypowiedzi w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - A. Bednarek – mieszkaniec Sobuczyny. Miał pytania do byłego Wójta i jego Zastępcy, a dotyczyły: 1) dlaczego skrzyżowanie drogi w Sobuczynie i remont drogi Sobuczyna – Huta Stara zostało wykonane w taki sposób, że po kilku dniach zniszczyła się i firma znów miała pracę? 2) ile gmina zarobiła za pobierany piasek z terenu byłego poligonu w Nieradzie, którego głównym odbiorcą był p. K. Kołodziejczyk i kolesie Wójta? 3) kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie ul. Dębowej, a po 3 miesiącach mieszkańcy przy tej ulicy zostali wywłaszczeni? 4) czy gmina jest obciążona za piasek przy kopaniu kanału sanitarnego przez firmę „Dromex”? 5) dlaczego osoba zatrudniona przez 18 lat w gminie 4-5 godzin i prywatnym ciągnikiem wywoziła śmieci, gałęzie i zarabiała 8 tys. zł? 6) stwierdził, że były Wójt w liście otwartym do mieszkańców wychwalał swoje zasługi na rzecz gminy. Zwrócił się z pytaniem do byłego Wójta – kto ponosi odpowiedzialność za 1,2 mln zł strat? - B. Krakowian – były Wójt odniósł się do zgłoszonych pytań: 1) stwierdził, że Pana A. Bednarka na poprzedniej sesji nie chciano dopuścić do głosu na temat stanu technicznego jego domu mieszkalnego na skutek transportu na wysypisko śmieci, a na dzisiejszej sesji może mówić bez ograniczeń, ale już nie o swoim domu lecz zupełnie na inny temat. Wyjaśnił, że Pan Bednarek mieszka przy dwóch drogach gminnej i powiatowej i zwracał się do gminy, że przy jego posesji jest wysoki krawężnik i zrobiono złagodzenie łuku drogi, 2) temat „piaskowni” na terenie byłego poligonu w Nieradzie ciągnie się przez 30 lat, teren nie zabudowany, nie był pilnowany, w lesie, od 10 lat stał się teren gminy i gmina chciała zrobić piaskownię z prawdziwego zdarzenia, ale oprócz piasku występował żwirek, który go zanieczyszczał. Zgłosił się człowiek z Konopisk i prowadził kontrolowaną sprzedaż piasku na kwity, które są w Urzędzie Gminy. Pan K. Kołodziejczyk jako firma nie prowadził otaczarni to po co mu piasek. Przechodząc na emeryturę spowodował uporządkowanie w/w terenu. 3) odnośnie ulicy Dębowej - przez jej środek przebiegała granica strefy ochronnej, najpierw mieszkańcy domagali się remontu drogi, a później chcieli być wywłaszczeni z tego terenu i Miasto Częstochowa wykupiło teren. 4) Wyjaśnił, że Gmina Poczesna była kilkakrotnie kontrolowana przez różne instytucje m. in. RIO, NIK inne. - Andrzej Szumera – zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy, aby prowadziła obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad, a skoro Pan Bednarek ma uwagi do byłych wójtów winien to zgłosić do organów ścigania, a obecni radni będą rozliczani za aktualną kadencję. Następnie głos zabrała przybyła na obrady sesji poseł Jadwiga Wiśniewska, która w sejmie pracuje w Komisji Oświaty i Komisji kontroli. Zapewniła, że jest otwarta na współpracę. Nadmieniła o inicjatywie premiera odnośnie budowy boisk, złożyła wniosek odnośnie wynagrodzenia za pracę sołtysów w kwocie 200 zł. Wspomniała, że jedna z gmin zrezygnowała z przydziału dotacji do programu „Orlik 2012” i jest duże prawdopodobieństwo, że w to miejsce wpisze się Gmina Poczesna bo wniosek Gmina Poczesna złożyła. Głos zabierali: - Stanisław Ziębacz – czy mieszkańcy terenów wokół wysypiska śmieci mogą liczyć na jej pomoc odnośnie uciążliwości wysypiska śmieci? - Odp. poseł J. Wiśniewska – jeżeli są nieprawidłowości należy sprawę zgłosić do prokuratury, do nadzoru, rozmawiała w sprawie wysypiska śmieci z Wójtem i Prezydentem. - Wójt Gminy – Gminy Konopiska, Mykanów zakwalifikowały się do otrzymania dotacji z programu „Orlik 2012” Gmina Poczesna ma nadzieję na otrzymanie dotacji na w/w cel w drugiej turze. Nasza Gmina nie ma hali pełnowymiarowej, jest tylko projekt, na początku czerwca br. gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na tę inwestycję – jest to bardzo ważna inwestycja. - Edward Krzyczmonik: 1) na drogach powiatowych wyznaczyć miejsca dla pieszych, 2) w Poczesnej na ul. Handlowej, Strażackiej z lewej strony wyznaczyć przejście dla pieszych, 3) w Poczesnej na ul. Strażackiej k/p. Olszewskiego zrobić przebicie pod drogą, aby nie topiło ich posesji. - Andrzej Stawiarski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – zaproponował, aby w przerwie obrad sesji uzgodnić zapis i pytania przekaże osobom odpowiedzialnym za ich wykonanie. Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 6 Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą w Hucie Starej B Pan Krzysztof Kogut przedłożył informację z działalności Zakładu za 2007 r. Materiał w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Stanisław Pietras – zaproponował, aby przystąpić do dyskusji, gdyż radni z materiałem zostali zapoznani na komisjach. Głosów sprzeciwu ze strony radnych nie było. - Marek Morzyk – na obiekcie „Pałac” w Korwinowie nie ma tabliczki, czy jest organizacja wokół w/w budynku np. dowolnie są ustawiane garaże, robione rabaty, należy uporządkować te sprawy. - Kierownik GZGM – budynek jest pod opieką konserwatora, ale nie jest wpisany na listę zabytków i nie otrzymuje pieniędzy na jego utrzymanie. Informacja złożona przez Dyrektora Gminnego Zakładu została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 7 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej Pani Jolanta Szczepanik przedłożyła informację o pracy biblioteki w 2007 r. oraz odczytała pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach dotyczące działalności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2007 r. Gminna Biblioteka w Poczesnej uzyskała pierwsze miejsce w powiecie częstochowskim pod względem wskaźnika zakupionych woluminów, wskaźnik liczby czytelników, wskaźnik liczby udostępnień. Materiał w załączeniu do protokołu. Radni głosu nie zabierali. Informacja złożona przez Dyrektora Gminnej Biblioteki została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 8 Komendant Gminny OSP dh Marian Kołodziej dokonał analizy stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. Materiał w załączeniu do protokołu. Temat omówiony na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. Radni głosu nie zabierali. Informacja złożona przez Komendanta Gminnego OSP została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 9 Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podinsp. Robert Kapitulewski dokonał analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2007 r. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Głos zabrał: - Wójt Gminy – działania policji obejmują teren związany z: * trasą DK-1 – trzeba w teren generować, w Hucie Starej B powstało Miasteczko Ruchu Drogowego dla naszej gminy i gmin ościennych, * marketem Auchan – kradzieże samochodów z parkingu, * dyskoteką w Poczesnej – poprawić bezpieczeństwo. Odbyło się spotkanie z udziałem policji, właściciela dyskoteki i osób zaangażowanych, wypracowano wnioski. Informacja złożona przez Komendanta Komisariatu Policji została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 10 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radna Bożena Grad zwróciła się z pismem o odwołanie jej ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Radni głosu nie zabierali. Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komis
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-06-30
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-07-01 07:59:00
P r o t o k ó ł Nr XVI/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 24 kwietnia 2008 roku (dod. 2008-05-26)
RADA GMINY W P O C Z E S N E J P r o t o k ó ł Nr XVI/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Poczesna, dnia 2008-04-24 P r o t o k ó ł Nr XVI/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Podjęto uchwały: Uchwała Nr 142/XVI/08 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Uchwała Nr 143/XVI/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała Nr 144/XVI/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. Uchwała Nr 145/XVI/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr 146/XVI/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną własność położonych na terenie Gminy Poczesna, przy wykorzystaniu Programu Niskiej Emisji dla Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 147/XVI/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju miejscowości Bargły. Uchwała Nr 148/XVI/08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/07 z dnia 22 listopada 2007 r. Uchwała Nr 149/XVI/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa. Protokół Nr XVI/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 24 kwietnia 2008 roku w godzinach od 900 do 1700. Radnych obecnych w/g listy obecności 15 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 0 Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy w Poczesnej : Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. Informacja z wykonania inwestycji. Informacja o działalności gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną własność położonych na terenie Gminy Poczesna, przy wykorzystaniu Programu Niskiej Emisji dla Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju miejscowości Bargły. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/07 z dnia 22 listopada 2007 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa. Informacja w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Poczesna. Wnioski i zapytania radnych. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. Wolne wnioski i informacje. Zakończenie obrad. Ad.1 Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. Po powitaniu Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, Sekretarza Gminy Renaty Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców, uczniów Gimnazjum w Poczesnej oraz przedstawicieli mediów - stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej - na stan rady 15, obecnych jest 15 radnych. Ad. 2 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji. Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje. Głos zabierali: - Wójt Gminy – wprowadzić po pkt. 10 dwa projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok - zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Proponowana zmiana dotyczy korekt wynikających z opracowanego studium wykonalności i harmonogramu rzeczowo-finansowego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Termin składania wniosków upływa 2 maja br. - Stanisław Ziębacz: przypomniał, że na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska radny B. Krakowian zgłosił wniosek (został przegłosowany), aby pkt. 6 i 7 przesunąć jako punkty dalsze. zgłosił wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad sesji uchwałę zobowiązującą Wójta do ustawienia w trybie natychmiastowym znaku drogowego ograniczającego tonaż przy ul. Konwaliowej w Brzezinach Nowych – dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Obecna sytuacja powoduje, że dom mieszkalny p. Bednarka rozpada się i należy mu udostępnić lokal zastępczy. - Stanisław Pietras – zapytał, co nam da przesunięcie pkt. 6 i 7 jako punkty dalsze? - Bogdan Krakowian – jest to sesja absolutoryjna i ten punkt winien być rozpatrywany jako pierwszy. - Adam Morzyk – Klub Radnych „Współpraca i Rozwój” proponuje, aby nie przyjmować wniosku zaproponowanego przez radnego B. Krakowiana. - Stanisław Ziębacz: przypomniał, że na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska radni przegłosowali wniosek radnego B. Krakowiana o przesunięcie pkt 6 i 7 jako dalsze, a obecnie na sesji zmieniają zdanie – w takiej sytuacji wycofał wniosek, podtrzymuje wniosek o zobowiązanie Wójta do natychmiastowego ustawienia znaku drogowego o ograniczenie tonażu na ul. Konwaliowej. - Bogdan Krakowian – wycofał swój wniosek. - Wójt Gminy – znaków drogowych nie da się ustawić z dnia na dzień, nadal obowiązuje uchwała o ograniczeniu tonażu na w/w drodze, została zlecona ekspertyza stanu dróg dojazdowych do wysypiska śmieci i będzie gotowa na dzień 15 maja br. Skoro budynek, w którym mieszka p. Bednarek zagraża bezpieczeństwu będzie czynił działania, aby przydzielić lokal zastępczy - zaprosił p. Bednarka na rozmowę po posiedzeniu sesji. - Stanisław Pietras – zwrócił się do radnych, aby obrady toczyły się, bo już minęło 30 minut obrad i porządek obrad sesji nadal nie został uchwalony. - Andrzej Szumera – przypomniał, że projekty uchwał dotyczące spraw finansowych winni otrzymywać na 14 dni przed sesją, ponadto na posiedzeniu Komisji Budżetu na 3 dni przed sesją Wójt nie wspomniał o w/w projektach uchwał finansowych, a obecnie występuje o ich wprowadzenie do porządku obrad. Dlatego postawił wniosek formalny o nie przyjęcie3 wniosku Wójta odnośnie wprowadzenia uchwał finansowych. - Zastępca Wójta – wyjaśnił o konsekwencjach takiego działania, bo jeszcze wczoraj trwały konsultacje w urzędzie marszałkowskim o pozyskanie środków finansowych dla gminy. - Andrzej Szumera – konsekwencje poniesie Zastępca Wójta i Wójt, a nie Rada, może ten wniosek zdopinguje, bo wszystko jest robione w ostatniej chwili. - Stanisław Minkina – nie powinno być przypadków, że przed sesją wprowadza się projekty uchwał, ale są to bardzo ważne sprawy i zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkty zgłoszone przez Wójta Gminy, a w przerwie obrad zwołać posiedzenie w tej sprawie Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego celem zaopiniowania tych uchwał. - Andrzej Szumera – stwierdził, że jest to wyjście na przeciw i wycofał swój wniosek. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie: 1) „za” wprowadzeniem projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. zmian w budżecie gminy na 2008 rok - głosowało 15 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 2) „za” wprowadzeniem punktu w sprawie zobowiązania Wójta do ustawienia w trybie natychmiastowym znaku drogowego ograniczającego tonaż przy ul. Konwaliowej w Brzezinach Nowych – dojazd do składowiska odpadów komunalnych. - głosowało 6 radnych „przeciw” 4 radnych „wstrzymało się” 4 radnych Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie cały zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych i przegłosowanych zmian. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy – głosowało 15 radnych: „za” 11 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” od głosu 4 radnych. Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji tj. XV z dnia 27 marca 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym. Poinformowała, że przed sesją do protokołu uwagi wniosło dwóch radnych i zostały uwzględnione. Radni uwag nie zgłaszali. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Głosowało 15 radnych: „za” przyjęciem protokołu z XV sesji rady gminy głosowało 15 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych Protokół z XV Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony. Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Bogdan Krakowian: Dlaczego nie został poproszony na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem dyskoteki w Poczesnej. Miesiąc temu zwracał się do Przewodniczącej Rady Gminy o zamieszczenie jego artykułu w gazecie „Spoiwo”, otrzymał odpowiedź że złożył pismo zbyt późno i dlatego będzie zamieszczony w wydaniu kwietniowym br. Obecnie redakcja ustaliła zasady, co do zamieszczania artykułów. Ponadto kolegium redakcyjne działa nielegalnie, bo nikt ich nie powołał. Złożył skargę do protokołu: „Składam niniejszym skargę na Kolegium Redakcyjne naszej gazety „Spoiwo” za podejmowane działania niezgodne z prawem. Dotyczy to przede wszystkim: po pierwsze bezpodstawnej odmowy zamieszczenia w tej gazecie mojego artykułu, który był tylko i wyłącznie wyjaśnieniem niesłusznych i kłamliwych oskarżeń zamieszczonych w „Spoiwie” w styczniu br. przez Wójta Gminy Krzysztofa Ujmę. Mam takie prawo i zasadę tą stosuje cała polska prasa (za wyjątkiem Gminy Poczesna). po drugie podjęcia niezgodnie z prawem przez wyżej wymienione kolegium uchwały ustalającej zasady pisania artykułów do „Spoiwa”. Te ustalone zasady to nic innego jak eliminowanie niewygodnych artykułów przez „głównego cenzora”. po trzecie nasuwa się pytanie kto upoważnił wspomniane kolegium do takiego działania? Skoro ono samo istnieje i działa bezprawnie, nikt go bowiem nie powołał, nie zatwierdził, nikt mu nie dał uprawnień do żadnego działania. W związku z powyższym uważam, ze skarga moja jest w pełni zasadna”. - Stanisław Ziębacz – przypomniał, że był wniosek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, aby na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa zaprosić fachowców od np. narkotyków, a nie na spotkanie zapraszać strażaków. - Odp. Wójt Gminy: na spotkanie zostały zaproszone osoby zainteresowane, było to dopiero pierwsze spotkanie (został spisany protokół), będą kolejne, na które już zapraszał. skład kolegium redakcyjnego gazety „Spoiwo” w obecnej kadencji rady nie został zmieniony, bo np. w miejsce byłego dyrektora Gminnego Centrum weszła obecna Dyrektor, w miejsce byłej przewodniczącej Komisji Oświaty, weszła obecna przewodnicząca. - Mirosław Dobosz: Dlaczego nie zostało przesłane jego pismo do RIO jakie dołączył do wniosku Komisji Rewizyjnego odnośnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok? Dlaczego jego pismo jakie złożył do protokołu XIV sesji nie zostało opublikowane w gazecie „Spoiwo”? Dlaczego nie został poinformowany Sławomir Minkina o rozpatrywaniu jego skargi na XV sesji Rady Gminy? - Odp. Przewodnicząca Rady Gminy: pismo nie zostało przesłane do RIO razem z wnioskiem Komisji Rewizyjnej gdyż było opatrzone przy adresacie informacją Rada Gminy w Poczesnej, pismo dołączone do protokołu XIV Sesji Rady Gminy nie dotyczyło interpelacji, które zamieszczane są w gazecie „Spoiwo”, a dotyczyło odrębnego punktu i tam zostało zapisane w całości, sprawdzimy i wyjaśnimy sprawę poinformowania Sławomira Minkiny o rozpatrywaniu jego skargi na Sesji Rady Gminy. radny Bogdan Krakowian zostanie zaproszony na następne posiedzenie kolegium redakcyjnego gazety „Spoiwo”. Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 5 Wójt Gminy złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. Treść wypowiedzi w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Mirosław Dobosz: Dlaczego Klub Radnych „Wspólna Rzecz” nie otrzymał odpowiedzi na 10 pytań jakie skierował do Wójta? Proponował dwu osobowy skład kolegium redakcyjnego gazety „Spoiwo”. Dlaczego Wójt otwiera korespondencję przesłaną na adres Klubu Radnych „Wspólna Rzecz”? - Odp. Wójt Gminy: Klub Radnych „Wspólna Rzecz” otrzymał odpowiedź na w/w pismo. - Elżbieta Rakowska - przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” – poinformowała, że odpowiedzi Wójta nie otrzymała ani na adres domowy, ani nie było w teczce biura rady gminy. - Stanisław Minkina – zaproponował, aby pisma do Klubów Radnych wysyłać za potwierdzeniem odbioru. kolegium redakcyjne gazety „Spoiwo” działa na zasadach jak w poprzedniej kadencji. Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 6 Wójt Gminy – informacja z wykonania inwestycji. Materiał w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Teresa Parkitna – nawiązała do pkt. 5 „Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy” – nie ma ujętej miejscowości Mazury, o czym była mowa wcześniej. - Bogdan Krakowian: nie jest przeciwny pkt. 17 „Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych”, ale czy istnieje takie zapotrzebowanie społeczne, czy naszą gminę stać, jak nie otrzymamy środków zewnętrznych to co wtedy, włożymy własne środki, a gabinety będą stać puste? w Szkole Podstawowej w Poczesnej zamknięto pięć sal lekcyjnych z uwagi na zły stan techniczny, trudno wymagać, że jest tak zły stan pomieszczeń archiwum Urzędu, gdyż budynek Urzędu ma 100 lat i w/w pomieszczenia były użytkowane do różnych celów. - Odp. Wójt Gminy: w gminie jest publiczna służba zdrowia, a rok 2009 wpisano realizację programu dostosowania ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, gdyż tego wymaga Ministerstwo Zdrowia, archiwum Urzędu trzeba wyremontować. Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 7 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej Pani Anita Imiołek złożyła informację o działalności gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej. Następnie informację składali: Stanisław Markowski – w imieniu nieobecnego Prezesa Klubu „Złota Dama” Krzysztof Ujma – Prezes Klubu Sportowego „Olimpia” w Hucie Starej B Materiał w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Stanisław Ziębacz – dlaczego w świetlicy w Brzezinach Nowych, która ma statut nie ma zajęć warcab, o które się upominają, jest zdolna młodzież, a w nowo powstałych świetlicach odbywają się zajęcia warcab mimo, że nie są świetlicami środowiskowymi? - Stanisław Minkina – wyjaśnił, że świetlica w Bargłach nie jest nowo powołaną świetlicą lecz była tylko zawieszona jej działalność z uwagi na walący się sufit. Ponadto jest to świetlica środowiskowa, jest wpisana do statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. - Odp. Dyrektor Gminnego Centrum – sprawa warcab wymaga organizacji, są prowadzone innego rodzaju zajęcia. - Odp. Wójt Gminy – zdrowa rywalizacja wyłania młode talenty w szkołach, które trzeba szlifować. Informacja złożona przez Dyrektora Gminnego Centrum została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych. Ad. 8 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z budżetu za 2007 rok. Pan Wójt odniósł się do następujących pozycji z budżetu gminy za 2007 rok, które wskazują na znaczny wzrost dochodu. I tak : dochody własne: - udział w podatku od osób fizycznych wykonanie 108,1% - udział w podatku od osób prawnych wykonanie 295,5% - podatek rolny 94,1% - podatek od nieruchomości od osób prawnych, fizycznych 103,2% - podatek leśny 112,3% - na szczególną uwagę zasługuje pozycja dotycząca podatków od środków transportowych, gdzie wykonanie wynosi 192,3% - podatek od czynności cywilno-prawnych 255,3% - pozostałe dochody 112,7%. Subwencje wykonalność 100%, dotacje celowe 94,1%. Do zadań inwestycyjnych należą: - budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we Wrzosowej. Zadanie to zakończono i rozliczono. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej. Również zakończono i rozliczono. - Rozbudowa kanalizacji ścieków w Kolonii Poczesna – zakończono i przekazano do eksploatacji. - Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę – dalszy ciąg kanalizacji ściekowej we Wrzosowej. - Zadanie dotyczące budowy kanalizacji w Bargłach i Michałowie zostało przygotowane do współfinansowania z RPO. - Rozpoczęto realizację w ul. Wirażowej budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Kolonii. - Uzyskano także pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej tj. ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa. - Przygotowano dokumentację do współfinansowania z RPO kanalizacji sanitarnej w Nieradzie. Zakończono budowę zatoki przystankowej w Nowej Wsi. - Zakończono remont placu ćwiczeń dla OSP Poczesna. - Na ukończeniu jest budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. - Rozpoczęto modernizację Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji wraz z modernizacją centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW. - Zakończono dotychczasową budowę boisk, realizacja pozostałych zadań w trakcie. - Zmodernizowano przedłużenie ul. Szkolnej, dojście do cmentarza. Taka potrzeba wynikała z prawa powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Poczesna ochrony miejsc pamięci oraz Uchwały Rady Gminy z 29 marca 2007 r. w tej sprawie, ale także potrzeba mieszkańców Wrzosowej, ościennych miejscowości, mieszkańców Gminy Poczesna i przyjeżdżających osób z zewnątrz. - Wykonano dokumentację modernizacji dwóch dróg o dofinansowanie w ramach FOGR. - Zakończono pierwszy etap modernizacji oświetlenia w całej gminie. - Zakupiono autobus na potrzeby szkół. - Opracowano pełną dokumentację do rozpoczęcia remontu przedszkola w Hucie Starej B. - Opracowano dokumentację projektową na salę gimnastyczną z łącznikiem do projektu budowy szkoły Podstawowej w Poczesnej. - Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania ośrodków zdrowia w Poczesnej i we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowę ośrodka zdrowia w Nieradzie. - Wykonano inwentaryzację i zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu budynku głównego. Jest natychmiastowa potrzeba wykonania remontu archiwum. - Zlecono wykonanie prac projektowych w sprawie remontu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa. - Jest prowadzona ciągła regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę ul. Górskiej w Nieradzie. - Zakończono budowę ul. Gajowej w Nieradzie. - Wykonano modernizację ul. Kolejowej w Zawodziu. - Wprowadzono i jest kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym. - Rozpoczęto usuwanie odpadów niebezpiecznych. - W ramach promocji gminy wykonano tablice informacyjne dla sołectw, zakupiono gadżety , jesteśmy w trakcie podejmowania innych działań w ramach promocji, o których na bieżąco będę Wysoką Radę i Państwa informował. - Podpisano porozumienie z gminami w ramach realizacji Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Ciągła i aktywna współpraca jest z Gminą Konopiska, Starcza, Koziegłowy, Kamienica Polska. Z przyjemnością informuję, że do grona partnerów dołączyła Gmina Boronów. - W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy DW-904 Bargły-Nierada. - A. Szumera – wniosek, aby Komisja Rewizyjna skontrolowała, czy ul. Szkolna została wykonana i za jaką kwotę? - Wójt Gminy – tak, jestem za tym, aby Komisja dokonała kontroli. - B. Krakowian – stwierdził, że wykonano około 40% inwestycji. - Wójt Gminy - stwierdził, że sprawozdanie dotyczyło wieloletniego planu inwestycji. Jest wiele inwestycji zakończonych, ale także dużo rozpoczętych. W jakich kategoriach będziemy oceniać zakończone, czy w trakcie realizacji? Przypomniał o modernizacji ul. Szkolnej we Wrzosowej, modernizacja to nie budowa tylko poprawa, naprawa stanu, która wymagała natychmiastowej interwencji. Wójt przychylił się do decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej by dokonać kontroli. Nie było uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok. Następnie głos zabrali przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy: - przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu przez Wójta za 2007 rok. Komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna za 2007 rok. - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji również poinformowała Wysoką Radę, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu przez Wójta za 2007 rok. Komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna za 2007 rok. - przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska poinformował, że ze względu na brak aktualnych kart składowiska Komisja nie wypracowała stanowiska w sprawie opinii z wykonania budżetu przez Wójta za 2007 rok. - przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji odnośnie absolutorium dla Wójta za 2007 r. Poinformował, że ze względu na pozytywne zaopiniowanie budżetu wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna za 2007 rok. - Mirosław Dobosz – członek Komisji Rewizyjnej - odczytał pismo jakie skierował do RI0 w Katowicach dotyczące wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna. Uzasadnienie mojego stanowiska „nie”. Zdanie odrębne: „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Poczesna zaopiniowała wykonanie budżetu oraz uchwaliła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna w dniu 02.04.2008 r. Decyzja „tak” zapadła po przeczytaniu sprawozdania z wykonania budżetu przez skarbnik gminy Panią Dorot Kołodziejczyk. Moje stanowisko „nie” dotyczące opinii i wniosku oparte jest na zbadaniu i przeanalizowaniu następujących przedsięwzięć gospodarczych: Usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Poczesna na kwotę 69941,43 zł Wywóz nieczystości płynnych z osiedla we Wrzosowej oraz w Korwinowie. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 61000 zł. Realizacja „Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B” na kwotę 98955,60 zł. Realizacja tych przedsięwzięć przy uwzględnieniu kryterium gospodarności budzi moje następujące zastrzeżenie do stwierdzenia ostatecznego, że Wójt Gminy Poczesna naruszył prawo: Ad.1 – Czy w ogóle realizacja dzikich wysypisk miała miejsce – wątpliwość wynika z faktu, że nie odnotowano przyjęcia odpadów na wysypisku komunalnym w Sobuczynie. Z umowy wynika, że likwidację tą miała przeprowadzić firma „Sara”. Firma ta nie ma stosownych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności (brak zapisów dotyczących wymaganych zezwoleń – dane Starostwa Powiatowego w Częstochowie). Złamanie prawa – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ad.2 – Z porównania ilości nieczystości płynnych wykazanych w fakturach do ilości zrzucanych w oczyszczalniach komunalnych regionu częstochowskiego jest różnica około 5 tys. m3 in minus do faktur. Przetarg wygrała firma – Usługi Asenizacyjne Bogusław Sosnowicz, a realizowała PHU „Brygida Krzysztof Ujma. Złamanie prawa tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i złamanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Ad.3 – W 2007 r. w dwóch dniach wystąpiły większe opady śniegu w naszym rejonie (dane meteorologiczne). Kwota wydatkowana w 2007 r. – 15718,11 zł przy odśnieżaniu 22 km dróg gminnych nie odpowiada wykonanym pracom. Wykazana ilość mieszanki użyta na tą część akcji to 126 ton (piasek+ 5% soli). Ad.4 – Poświadczenie nieprawdy wykonania robót ziemnych na dzień 31.12.2007 r. Wartość kosztorysowa robót ziemnych wynosi 15467,68 zł, a przyjęto protokołem odbioru spisanego dnia 31.12.2007 r. i zafakturowano na kwotę 42.000,00 zł.”. - Andrzej Szumera – poinformował, że w/w pismo radnego M. Dobosza Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała do Prokuratury Rejonowej. - E. Rakowska – odczytała stanowisko Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok: „W dniu dzisiejszym będziemy się wypowiadali poprzez głosowanie w jednej z ważniejszych spraw, które należą do powinności rady. Odpowiemy w głosowaniu jawnym, udzielić czy nie udzielić wójtowi gminy absolutorium. Forma głosowania jaką narzucił radnym ustawodawca, nie jest przypadkowa. Radny w sposób jawny bierze odpowiedzialność za swój głos. Podstawowym dokumentem wyjściowym do oceny pracy wójta za miniony rok jest jego sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu. Jest to dokument bardzo ważny do podjęcia decyzji, niezbędny, ale nie ostateczny. Zaakceptowanie przeczytanego sprawozdania, które odnosi się w zasadniczej mierze do porównania dwóch zapisów – pozycja zaplanowana i pozycja wykonana, to bezwzględnie za mało. Aby móc jednoznacznie odpowiedzieć w głosowaniu „tak” lub „nie”, należy poszerzyć badanie wykonania budżetu o analizę następujących kryteriów: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości. Nasze stanowisko w temacie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna jest na nie. Uzasadnienie naszej decyzji Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma realizując w 2007 r. zadania gospodarcze wynikające z przyjętego na ten rok budżetu, wielokrotnie złamał wymienione powyżej kryteria – do stwierdzenia ostatecznego, że ewidentnie naruszył prawo. Wykaz zakupów, zadań, przedsięwzięć, gdzie pojawiają się wątpliwości jest bardzo długi. Wyjaśnienie wszystkich tych spraw nie było możliwe ze względu na barierę czasową oraz inne przeszkody, w tym co z przykrością stwierdzamy jednostronną postawę „adwokata” wójta – Przewodniczącej Rady Gminy Pani Lidii Kaźmierczak. Przedstawiamy przeanalizowane tematy budzące wiele wątpliwości: Zakup przez Wójta na rzecz gminy działki rolnej o powierzchni 17 arów usytuowanej w Kolonii Poczesna za kwotę 42.000 zł od żony brata wójta. Działka ta została zakupiona niby pod potrzeby inwestycyjne, budowę drugiego etapu oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna. Jest działką sąsiadującą z terenem oczyszczalni. Drugi etap oczyszczalni został oddany do eksploatacji 5.06.2007 r. Natomiast działka została zakupiona przez gminę po tym fakcie 11.09.2007 r. Do dnia dzisiejszego nie została też zagospodarowana, po prostu nie była potrzebna rozbudowie oczyszczalni, nie była potrzebna gminie. Działka, teren rolny, nieużytki przy rowie w Kolonii Poczesnej zostały zakupione za nierealną kwotę, dla zobrazowania przeliczyliśmy, że hektar takiej ziemi kosztowałby 240.000 zł. Można potwierdzić realność tej decyzji w relacji odwrotnej, ceny nieruchomości nie spadają, prosimy więc sprzedać tę działkę przynajmniej za połowę ceny zakupu. Ci co akceptują cenę zakupu, powinni skorzystać z niepowtarzalnej okazji. 2. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla we Wrzosowej przy ulicy Cementowej. Cena wywozu nieczystości płynnych za 2007 r. w stosunku do roku 2006 wzrosła o prawie 90 tys. złotych, z tego faktu wynikałoby, że mieszkańcy „Cementowni” zaczęli w wannach siedzieć całymi dniami. Z porównań ilości nieczystości płynnych wykazanych w fakturach przedłożonych do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Hucie Starej B do ilości zrzucanych w oczyszczalniach komunalnych regionu Częstochowskiego jest różnica około 5 tys. m3 in minus do ilości na fakturach. W Polsce obrót odpadami czy to płynnymi, jak w tym przypadku, czy to komunalnymi jest z mocy prawa monitorowany. Przetarg wygrała firma Usługi Asenizacyjne Bogusława Sosnowicza z Masłońskich przy sprawczym oddziaływaniu na rozstrzygnięcie przetargu v-ce wójta Andrzeja Lecha. Zapis umowy nie uwzględnia możliwości podzlecania wykonania zlecenia. Zapis ten został złamany, wywóz realizowała firma lokalna PHU „Brygida” – de facto Krzysztof Ujma – bratanek wójta. Dla zobrazowania nie będącym w temacie 5 tys. m3 to 500 kursów samochodu o ładowności 10 ton fekali. 3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy Poczesna. Zadanie to realizowano w oparciu o umowę Nr 2222/57/2007r. z dnia 27.09.2007 r. z firmą P.P.U.H. „Sara” Zapisy umowy co do zakresu robót są mętne i niejednoznaczne, dlatego jesteśmy w obowiązku je przytoczyć w pełnym brzmieniu, gdyż w oparciu o ich treść wypłacono 68.235 zł z kasy gminnej. „Zakres robót zgodnie z ofertą z dnia 27.09.2007 r. obejmuje: - przewóz śmieci, gruzu, żwirobetonu taczkami na odległość do 10 m, do załadunku analogia – 98.000 m3 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy – 98.000 m3 - wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów – wygrabianie i zebranie w stosy na dzikich wysypiskach – 46.000 m2 - przesortowanie gruzowiska na odpady do składowania i utylizacji – 98.000 m3 - wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów z dzikich wysypisk gruzożużlobetonowych na odległość 7 km – 98.000 m3 - transport elementów ponadgabarytowych o masie pow. 50 do 100 kg przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km – 12.000 t. - opłatę za utylizację odpadów – 18.000 m3 - opłatę za składowanie odpadów – 80.000 m3 ” Proszę państwa, żeby taki tekst zapisów niedorzecznych, naciąganych czynności podpisać, to naprawdę trzeba być człowiekiem zdesperowanym. Jeżeli przyjmiemy za wiarę, że wywieziono 98 m3 odpadów, to zgodnie z obowiązującymi cenami za tą usługę gmina czyli my społeczeństwo powinniśmy zapłacić maksymalnie około 10 tys. zł z uwzględnieniem opłat za składowanie odpadów i ewentualną utylizację – ta dotyczy odpadów niebezpiecznych. Tyle i aż tyle. Użyliśmy zwrotu „jeżeli przyjmiemy za wiarę”, była to konieczność wynikająca z tego tytułu, że w dokumentach składowiska odpadów komunalnych
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-05-26
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-05-26 12:34:00
Protokół Nr XV/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 27 marca 2008 roku. (dod. 2008-04-25)
RADA GMINY W P O C Z E S N E J P r o t o k ó ł Nr XV/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 27 marca 2008 roku. Poczesna, dnia 2008-03-27 P r o t o k ó ł Nr XV/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 27 marca 2008 roku. Podjęto uchwały: 1. Uchwała Nr 126/XV/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2007 rok. 2. Uchwała Nr 127/XV/08 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. 3. Uchwała Nr 128/XV/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 4. Uchwała Nr 129/XV/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 5. Uchwała Nr 130/XV/08 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 6. Uchwała Nr 131/XV/08 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Hucie Starej B. 7. Uchwała Nr 132/XV/08 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół we Wrzosowej. 8. Uchwała Nr 133/XV/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna. 9. Uchwała Nr 134/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 10. Uchwała Nr 135/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 11. Uchwała Nr 136/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 12. Uchwała Nr 137/XV/08 w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej. 13. Uchwała Nr 138/XV/08 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 14. Uchwała Nr 139/XV/08 w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność Wójta Gminy. 15. Uchwała Nr 140/XV/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 16. Uchwała Nr 141/XV/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Protokół Nr XV/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 marca 2008 roku w godzinach od 900 do 1620. Radnych obecnych w/g listy obecności 15 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 0 Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy w Poczesnej : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 6. Informacja o planie pracy Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2008 r. 7. Ocena ściągalności podatków w 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2007 r. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2008r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Hucie Starej B. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół we Wrzosowej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna (tereny obwodnicy miasta Częstochowy i tereny Agencji Nieruchomości Rolnych przy składowisku odpadów). 17. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna: a) dotyczących terenów w miejscowościach: Słowik, Wrzosowa, Kolonia Poczesna i Brzeziny Nowe, b) dotyczących terenów w miejscowościach: Wrzosowa (tereny obwodnicy Miasta Częstochowy) oraz Huta Stara B i Brzeziny Kolonia (tereny Agencji Nieruchomości Rolnych przy składowisku odpadów), c) dotyczących terenów w miejscowości Nowa Wieś. 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej. 19. Informacja w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Poczesna. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Sławomira Minkina na działalność Wójta Gminy. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 24. Wnioski i zapytania radnych. 25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 26. Wolne wnioski i informacje. 27. Zakończenie obrad. Ad.1 Otwarcia XV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. Po powitaniu Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, Sekretarza Gminy Renaty Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, redaktora gazety „Spoiwo”, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców - stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej - na stan rady 15, obecnych jest 15 radnych. Ad. 2 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji. Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje. Głos zabierali: - Bogdan Krakowian – wprowadzić sprawę zakupu mieszkania w bloku przy ul. Szkolnej w Kol. Poczesna przez p. K. Wichniarek. W tej sprawie wcześniej powiedziano wszystko. Klub Radnych „Współpraca i Rozwój” zażądał różnych opinii w tej sprawie: ekspertów, Dyrektora Przedszkola, Rady Sołeckiej. Uważa, że mieszkanie, w którym mieszka od lat należy jej sprzedać. - Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała stanowisko Klubu Radnych „Współpraca i Rozwój” odnośnie sporządzonej opinii technicznej dotyczącej przydatności pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na I piętrze w/w bloku. Ponadto Klub dodatkowo wnosi o zasięgnięcie opinii rad sołeckich w przedmiotowej sprawie. - Wójt Gminy – sprawę w niedługim czasie trzeba rozstrzygnąć i zakończyć. Mieszkanie było przygotowane do sprzedania, ale na podstawie wystąpień radnych wstrzymał sprzedaż, jest opinia rzeczoznawcy w przedmiotowej sprawie, stanowisko Klubu, czekamy na odpowiedź rad sołeckich Poczesnej i Kolonii Poczesnej. - Stanisław Ziębacz: · nadal oczekuje na udostępnienie nagrania z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy, · sprawy zawarte w pkt. 17a,b,c rozbić na oddzielne uchwały, nie zbiorczo. - Wójt Gminy – przed sesją odbywają się posiedzenia komisji i zgłoszone kwestie można było uwypuklić. Dotyczą one prostowania błędów w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, obecnie posiada wykaz wnioskodawców, bo był przygotowywany przed sesją, jest opatrzony pieczęcią radcy prawnego, zamierzał rozdać radnym przy omawianiu w/w punktów, ale zrobi to teraz. Złożył wniosek o odrzucenie wniosku zgłoszonego przez radnego S. Ziębacza. - Stanisław Ziębacz – przypomniał, że już przed sesją na posiedzeniu przewodniczących poszczególnych komisji rady gminy występował o wykaz wnioskodawców odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgłosił wniosek o odrzucenie punktu 17a i c. - Andrzej Szumera – wnioskował o zdjęcie pkt. 17 w całości i przedstawić z całym plikiem materiałów na przyszłą sesję. Jak komisje mają pracować skoro nie mają materiałów. - Bogdan Krakowian – czy p. Sekretarz udostępni mu materiały odnośnie ul. Działkowej w Nowej Wsi, kto o to wystąpił. Kontaktował się z osobą, która się odwoływała, jakim prawem zamyka się ul. Działkową. Wnioskował, aby pkt. 17 zdjąć w całości z porządku obrad sesji. - Mirosław Dobosz – Wójt nie zna Statutu. Radnym materiały przekazuje się na 7 dni przed sesję lub przed rozpoczęciem obrad. - Wójt Gminy – prawo nie zostało złamane, wykaz zawiera dane osób i firm i musiał zaciągnąć opinii radcy prawnej, a ul. Działkowa na planie jest faktycznie zamknięta. - Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że wpłynęły pisma Klubu Radnych „Współpraca i Rozwój” o rozszerzenie składu osobowego Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z propozycją osób chętnych. Wymienione osoby wyraziły chęć pracy w poszczególnych komisjach Rady Gminy. Zaproponowała wprowadzenie stosownych projektów uchwał w tym temacie po pkt. 21 jako punktu 22 i 23, natomiast pozostałe ulegną przesunięciu. - Andrzej Szumera – powiedział, że radni: A. Szumera, Z. Pyziak, M. Dobosz i E. Rakowska rezygnują z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, bo nie spełnia swojej roli, wnioski nie są wprowadzone, a Wójt ingeruje w pracę komisji, aby kończyć temat. W tej sprawie będzie dostarczone pismo. - Wójt Gminy – zaprzeczył, że na posiedzeniu Komisji Oświaty miał rzekomo powiedzieć, aby „kończyć dyskusję”. - Mirosław Dobosz – na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 14 marca 2008 r. Przewodnicząca Rady Gminy ingerowała w temat sprawy. - Stanisław Ziębacz – przypomniał, że wcześniej do pracy w Komisji Oświaty nie było chętnych, teraz są, chyba obcowanie z wysypiskiem śmieci spowodowało taką sytuację i proponował dołączyć do składu powołać prezesa Cz.P.K. Jana Szymę i sprzedać gminę. - Stanisław Minkina – zapytał, czy uchwałę o zmianie składu osobowego Komisji Oświaty uzupełnić o rezygnację osób z dotychczasowego składu? - Stanisław Pietras – zwrócił się do radnych, aby obrady toczyły się, bo już minęło 30 minut obrad i porządek obrad sesji nadal nie został uchwalony. - Andrzej Szumera – wyjaśnił, że był czas 7 dni na wnoszenie materiałów, ale to dotyczy wszystkich i dlatego to zamieszanie. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie: 1) „za” wprowadzeniem pkt. w sprawie sprzedaży mieszkania dla p. K. Wichniarek - głosowało 6 radnych „przeciw” 8 radnych 1 radny nie głosował 2) - S. Minkina - powiedział, że radny S. Ziębacz był za wycofaniem pkt. 17a i c, natomiast radny A. Szumera był za wycofaniem pkt. 17 w całości i jako wniosek daleko idący proponował przegłosować go jako pierwszy. - S. Ziębacz - wycofał swój wniosek. „za” zdjęciem pkt. 17 w całości „podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna” - głosowało 7 radnych „przeciw” 8 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 3) „za” wprowadzeniem pkt. 22 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska” - głosowało 13 radnych „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 4) „za” wprowadzeniem pkt. 23 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji” - głosowało 13 radnych „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” 0 radnych Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie cały zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych i przegłosowanych zmian. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XV Sesji Rady Gminy – głosowało 15 radnych: „za” 9 radnych, „przeciw” 4 radnych, „wstrzymało się” od głosu 2 radnych. Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji tj. XIV z dnia 14 lutego 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym. Głos zabrał: - Stanisław Ziębacz – nie był obecny na poprzedniej sesji, zapoznał się z protokołem, ale chciałby porównać go z nagraniem, o które wystąpił i nie otrzymał, dlatego nie będzie głosował. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Głosowało 14 radnych: „za” przyjęciem protokołu z XIV sesji rady gminy głosowało 10 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 4 radnych Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony. Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu. Głos zabierali: - Mirosław Dobosz: · przypomniał, że na poprzedniej sesji Klub Radnych „Wspólna Rzecz” złożył na piśmie 10 pytań do Wójta i nie otrzymał odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in. kontroli budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” w Hucie Starej B. · powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przewodnicząca Rady Gminy ingerowała w sprawach komisji i dlatego wnioskował o odwołanie przewodniczącej Komisji I. Choły i w/w wniosek nie został przegłosowany, a obecnie proponuje się zwiększenie składu osobowego Komisji Oświaty. Dlatego członkowie Klubu „Wspólna Rzecz” dziękują za udział w pracach Komisji Oświaty. - Iwona Choła – wyjaśniła, że zgłoszony wniosek o jej odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty był podyktowany jej wypowiedzią na poprzedniej sesji odnośnie stanowiska o połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej. Uważa, że jako radna ma prawo do takich wypowiedzi. Nie prezentowałam wówczas stanowiska Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji. - Andrzej Szumera – wyjaśnił sprawę kontroli budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” przez radnych: M. Dobosz, B. Krakowian, A. Szumera i stwierdzone nieprawidłowości będą zgłoszone odpowiednim organom. W/w nieprawidłowości zostały dalej powielone w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. - Wó
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:2008-04-25
 
Wprowadził do BIP:Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-04-25 10:20:00
Protokół Nr XIV/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 14 lutego 2008 roku. (dod. 2008-03-28)
RADA GMINY W P O C Z E S N E J P r o t o k ó ł Nr XIV/2008 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 14 lutego 2008 roku. Poczesna, dnia 2008-02-14 P r o t o k ó ł Nr XIV/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 14 lutego 2008 roku. Podjęto uchwały: Uchwała Nr 119/XIV/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej. Uchwała Nr 120/XIV/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B. Uchwała Nr 121/XIV/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok. Uchwała Nr 122/XIV/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. Uchwała Nr 123/XIV/08 w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia. Uchwała Nr 124/XIV/08 w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą w Hucie Starej B. Uchwała Nr 125/XIV/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. Protokół Nr XIV/2008 z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 14 lutego 2008 roku w godzinach od 900 do 1600. Radnych obecnych w/g listy obecności 13 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 2 - Zdzisław Pyziak - Stanisław Ziębacz Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Poczesnej : Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół w Hucie Starej B. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. Informacja z wykonania inwestycji. Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2007 r. Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna za 2007 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej za 2007 rok Informacja z pracy Urzędu Gminy Poczesna za 2007 rok. Informacja z działalności Rady Gminy za 2007 rok. Sprawozdanie z pracy stałych komisji rady gminy za 2007 rok. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2007 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia. 19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi J. Szwedzińskiej na działalność Wójta Gminy i Kierownika GZGM. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 21. Wnioski i zapytania radnych. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 23. Wolne wnioski i informacje. 24.Zakończenie obrad. Ad.1 Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. Po powitaniu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Stawiarskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej Roberta Kapitulewskiego, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej Mariana Adamusa, Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, Sekretarza Gminy Renaty Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, redaktora gazety „Spoiwo”, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców - stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej - na stan rady 15, obecnych jest 13 radnych. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu dla: Prezesa Klubu Sportowego „Olimpia” w Hucie Starej B Krzysztof Ujma, który na ręce Wójta Gminy przekazał puchar za zajęcie II miejsca w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej „COMPENSA CUP”. Komendantowi Komisariatu Policji w Poczesnej i jego Zastępcy, którzy jako nowo powołani na w/w stanowiska powiedzieli kilka słów o sobie i przebiegu pracy zawodowej. Głos zabrał: - Edward Krzyczmonik - Sołtys Sołectwa Poczesna: mieszkańcy chcieliby znać dzielnicowych ze swojego terenu, aby zgłaszać przypadki niszczenia urządzeń sygnalizacji świetlnej, niszczenie wiat przystankowych, a nawet ostatnio wybicia szyb w budynkach prywatnych szczególnie po dyskotekach. założyć monitoring chociaż takich obiektów jak Urząd, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji i inne. - Bogdan Krakowian – radny: czy Komendanci są z terenu obsługiwanego przez tutejszy Komisariat? jakie wcześniej pełnili funkcje w policji? co obecnie dzieje się z poprzednim Komendantem? czy Komisariat ma wakaty? - Odp. jakich udzielili Komendanci Komisariatu Policji: faktycznie jest potrzeba kontroli , szczególnie po dyskotekach, ale patrol jest dwuosobowy i obsługuje teren czterech gmin. dzielnicowi zostaną zobowiązani do nawiązania kontaktu z sołtysami oraz zobowiąże rzeczniczkę Komendy Policji w Częstochowie, aby wprowadziła do BIP wykaz dzielnicowych i obsługiwany przez nich teren. Komisariat Policji w Poczesnej nie ma wolnych wakatów poprzedni Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej od kwietnia br. przejdzie na emeryturę. Głos zabrali: Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, którzy złożyli nowym władzom Komisariatu Policji w Poczesnej gratulacje i życzenia w imieniu całej rady i pracowników Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie Sesje Rady Gminy, począwszy od obecnej, będą nagrywane. Ad. 2 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji. Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje. Głos zabierali: - Elżbieta Rakowska: zdjąć z porządku obrad pkt. 17 „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej”, gdyż Wójt obiecał na zebraniu wiejskim w sołectwie Wrzosowa, że nie podejmie żadnej decyzji w sprawie połączenia szkół bez zgody mieszkańców. Ponadto Rada Sołecka we Wrzosowej zebrała podpisy osób przeciwnych zamiarowi połączenia szkół. - Wójt Gminy: wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 20 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji” w kwocie 5.000 zł na zakup oznakowanego radiowozu, nawiązał do wypowiedzi radnej E. Rakowskiej i zaproponował, aby punkty 17 i 18 w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum we Wrzosowej i Hucie Starej B utrzymać i wprowadzić na początek sesji, zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji jako pkt. 4 i wtedy prowadzić dyskusję, przesunąć pkt. 14 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.” po punkcie 17. - Bogdan Krakowian – dlaczego takie duże zmiany w porządku obrad? - Andrzej Szumera – zapytał Wójta, co jest ważniejsze, czy podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r., czy utworzenie Zespołów Szkół? Radna E. Rakowska zgłosiła wniosek i do tego należy się odnieść. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie: 1) „za” zdjęciem pkt. 17 „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej” - głosowało 4 radnych „przeciw” 8 radnych „wstrzymał się” 1 radny 2) „za” wstawieniem przed pkt. 20 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji” - głosowało 13 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 3) „za” wstawieniem po pkt. 3 pkt. 17 i 18 tj.: ”Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej” i „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół w Hucie Starej B” - głosowało 9 radnych „przeciw” 4 radnych „wstrzymało się” 0 radnych 4) „za” przesunięciem pkt. 14 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.” jako nowy pkt.6 - głosowało 8 radnych „przeciw” 5 radnych „wstrzymało się” 0 radnych Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie cały zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych i przegłosowanych zmian. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy – głosowało 13 radnych: „za” 9 radnych, „przeciw” 4 radnych, „wstrzymało się” od głosu 0 radnych. Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji tj. XIII z dnia 27 grudnia 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym. Głos zabrał: - Andrzej Szumera – powiedział, że w protokole na 13 stronie w dolnym akapicie jest zdanie, które wypowiedziałem: „oczekuję wyjaśnienia odnośnie wykonanych zadań inwestycyjnych w Urzędzie – nie powiedziano o remoncie gabinetów”, na które nie uzyskałem odpowiedzi ani w trakcie trwania sesji, ani na piśmie. - Wójt Gminy – protokół odzwierciedla tylko przebieg sesji i prosił o sprecyzowanie pytań, na które udzieli odpowiedzi. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Głosowało 13 radnych: „za” przyjęciem protokołu z XIII sesji rady gminy głosowało 10 radnych „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 3 radnych Protokół z XIII Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony. Ad. 4 Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej. Wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej został opracowany po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej i Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej oraz pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Katowicach. Głos zabierali: - Elżbieta Rakowska – ustawa o oświacie mówi, aby odstąpić od projektu połączenia szkół. - Mirosław Dobosz – przypomniał, że w sołectwie zostało zebranych 500 podpisów tj. 30% uprawnionych do głosowania. Uważa, że mieszkańcy winni decydować o połączeniu szkół. Wójt na komisji wprowadził radnych w błąd. Jest niedopuszczalne, aby Wójt prowadził prywatne gierki, wzywa osoby, które złożyły podpisy i krzyczy. Radni i Rada Sołecka zbierali podpisy, sołtys dokumenty dostarczył jeszcze przed posiedzeniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, a już wcześniej mieszkańcy Wrzosowej o tym wiedzieli. Zwrócił się do Radcy Prawnej: „ proszę publicznie oświadczyć, jaki jest zakres obowiązków Pana Wójta i Pani Sekretarz i czy mają obowiązek przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, bo stwierdziliśmy jedną rzecz, że dokumenty dostarczone przez Sołtysa w poniedziałek przed Komisją Oświaty i wypłynęły dokumenty z gminy. We wtorek już osoby były informowane we Wrzosowej, że podpisywały się na liście. Mało tego były ubliżane. Panie Wójcie niech się Pan nie śmieje, robili to między innymi rodzice Pani Sekretarz. To skąd ci ludzie wiedzieli, skąd wyszły dokumenty z gminy?”. - Bogdan Krakowian – połączenie szkół nie daje efektów ekonomicznych, a mieszkańcy nie chcą, to po co na siłę forsować temat. Uszanować wolę tych ludzi, bo wiadomo, że 8 radnych przeforsuje temat. - Tadeusz Bajdor – podpisy były zbierane nie tylko, aby nie łączyć szkół, ale również na budowę ekranów przy trasie DK-1, „Porąbkę”. - Elżbieta Rakowska – odczytała dwa pisma Rady Sołeckiej we Wrzosowej skierowane do Wójta Gminy w Poczesnej: pismo z dnia 14 grudnia 2007 r.: „My mieszkańcy sołectwa Wrzosowa stanowczo protestujemy przeciwko zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego w centrum Wrzosowej. Miejsce to jest w tej chwili przeznaczone na usługi i zieleń izolacyjną. Takie użytkowanie spełnia swoje zadania i świetnie chroni całe centrum Wrzosowej przed szkodliwym oddziaływaniem trasy DK-1. Teren ten jest siedliskiem ptaków oraz płazów, jest otoczony z trzech stron przez budynki mieszkalne. Prowadzenie tam działalności gospodarczej spowoduje dodatkowy hałas i zanieczyszczenia środowiska. Dlatego liczymy, że Pan Wójt przemyśli swoją decyzję. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zainteresować naszą sprawą wyższe władze i media. Również jesteśmy przeciwni zamiarowi połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół. Zgodnie z założeniami reformy edukacji, zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach zostały określone cele edukacyjne i wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem uczniów gimnazjum. Do naszej szkoły chodzi około 30 wychowanków Domu Dziecka. Są to dzieci, którym potrzeba poświęcić dużo czasu i cierpliwości. Problemy wychowawcze w takim środowisku są bardzo duże i połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum jeszcze je spotęguje”. pismo z dnia 9 lutego 2008 r.: „Rada Sołecka oraz Radni z Wrzosowej zwracają się z prośbą do Pana Wójta, aby wycofał się Pan z zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół, a także ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego w centrum Wrzosowej tzw. Porąbki”. Nadmienia się, że zgodnie z Pana obietnicą na zebraniu wiejskim, jakie miało miejsce w dniu 12.12.2007 r. w sołectwie Wrzosowa, zobowiązał się Pan, że nie podejmie Pan żadnej decyzji w sprawie Zespołu Szkół oraz terenu przyległego do trasy DK-1 tzw. „Porąbki” bez zgody mieszkańców sołectwa we Wrzosowej. W przedmiotowej sprawie Rada Sołecka we Wrzosowej zebrała ponad 30% podpisów osób uprawnionych do głosowania w sołectwie Wrzosowa przeciwnym zamiarowi połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół oraz zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego w centrum Wrzosowej tzw. „Porąbki”. Mając na uwadze wolę mieszkańców Rada Sołecka wnosi o zdjęcie z porządku obrad pkt. 17, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej na XIV Sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 14 lutego 2008 r. W załączeniu dołączamy listy z podpisami mieszkańców – 23 strony. Podpisy: radnych i Rady Sołeckiej”. - Przewodnicząca Rady Gminy – projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Oświaty, bo do rady gminy, ani organów nadzorujących żadne pismo w tej sprawie nie wpłynęło. - Mirosław Dobosz – nie było żadnych spotkań i dlatego zbierał podpisy mieszkańców o budowę ekranów przy trasie DK-1. - Stanisław Pietras – stwierdził, że treść pism jakie odczytała radna E. Rakowska działają w sposób psychologiczny na ludzi, w których najpierw zawarte są treści inne, a dopiero później o nie łączeniu szkół, nauczyciele w tym temacie nic nie mówią. - Mirosław Dobosz – nauczyciele zostali postawieni pod ścianą, jak mogą mówić przy Wójcie, a większość z nich mieszka poza terenem sołectwa, nawet gminy. - Adam Morzyk – pisma sprytnie napisane najpierw o terenie „Porąbki”, a później o nie łączeniu szkół, mieszkańcy nie wiedzieli, co podpisują. Gdyby dzieci ze Słowika nie chodziły do Gimnazjum we Wrzosowej, to by Gimnazjum nie było. - Iwona Choła – zaproponowała, aby zakończyć dyskusję. Wyjaśniła, że wizja połączenia szkół zrodziła się na wniosek byłej Pani Dyrektor Szkoły i wizytacji szkół przez Komisję Oświaty. Jest za połączeniem szkół, najważniejsi są uczniowie, którzy są razem od godz. 730 aż do zakończenia zajęć , wspólne wejście, szatnia, stołówka, biblioteka, pomieszczenia świetlicy, sala gimnastyczna i wielu innych sal - oni są już w Zespole. - Mirosław Dobosz – czy Sekretarz Gminy i Wójt muszą dochować tajemnicy służbowej? - Radca Prawny – tak Wójt, Sekretarz, pracownicy muszą zachować tajemnicę, ale trzeba wiedzieć co jest tajemnicą. - Wójt Gminy: jeżeli powstaną Zespoły to w tych placówkach będzie dyrektor i zastępca, a wtedy nauczyciele mają jednego pracodawcę, z tytułu połączenia szkół nikt pracy nie straci, a jedna nauczycielka we Wrzosowej wróci do zawodu zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Zgadza się ze społeczeństwem Wrzosowej i wsłuchuje się w ich głos – na zebraniu było 130 osób i nikt nie wniósł uwag, co do połączenia szkół. zgadza się z pismem odnośnie terenu „Porąbki”, terenu nie sprzedajemy, lecz prostujemy własność - dokumenty, aby przejąć teren i dlatego zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego pod w/w potrzeby. Podobnie jest z „Kamionką”. Społeczeństwo Wrzosowej z tym tematem zapozna. odnośnie budowy ekranów dźwiękochłonnych przy trasie DK-1 to w spotkaniu muszą uczestniczyć dwie strony: Gmina i GDDKiA. w sprawie zbieranych podpisów po rozmowie z mieszkańcami od poniedziałku do czwartku) okazało się, że: posiada 8 oświadczeń mieszkańców, których treść odczytał - nie ujawniając nazwisk, że podpisów nie składali, albo w innej sprawie podpisywali. - Stanisław Pietras – czuje się jak ława przysięgłych, to nie jest Sąd lecz Sesja. - Bogdan Krakowian – radni ludzi nie przymuszali do składania podpisów, ludzie mówią, że nie chodzi o dobro dzieci, ani dobro nauczycieli, lecz człowieka, który będzie nowym dyrektorem szkoły. - Przewodnicząca Rady Gminy – zaproponowała przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącą Komisji Oświaty radną I. Choła. - Mirosław Dobosz – prosił o zapisanie w protokole, że Przewodnicząca Rady Gminy odmawia udzielenia głosu. - Przewodnicząca Rady Gminy – zapytała, kto jest: „za” tym, aby zakończyć dyskusję – głosowało 8 radnych „przeciw” 5 radnych „wstrzymało się” 0 radnych. Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej. Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania. Stan rady – 15 radnych, głosowało 13 radnych. „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, „przeciw” 4 radnych „wstrzymało się” 1 radnych Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 119/XIV/08. Ad. 5 Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B. Wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B został opracowany po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B i Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej B oraz pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Katowicach. Radni głosu nie zabierali. Salę obrad opuścili radni (na 5 minut): - Mirosław Dobosz - Bogdan Krakowian - Elżbieta Rakowska - Andrzej Szumera Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B. Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania. Stan rady – 15 radnych, głosowało 9 radnych. „za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, „przeciw” 0 radnych „wstrzymało się” 0 radnych Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 120/XIV/08. Ad. 6 Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Wyjaśniła, że w związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącymi uchwały budżetowej na 2008 r. dokonano następujących zmian: w § 1 uchwały zwiększono ogólną kwotę dochodów gminy o kwotę 150.000 zł (podpisana umowa z Zarządem Województwa Śląskiego). Zwiększono plan przychodów gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.890.000 zł. Środki te muszą być zabezpieczone w budżecie na zadania umieszczone w WPI na 2008 r. W chwili otrzymania środków unijnych lub innych środków zewnętrznych, plan tej pozycji budżetu zostanie zmieniony. O kwotę 25.000 zł zwiększono środki z tytułu wolnych środków na rachunku jednostki budżetowej. Kwota ta to zabezpieczenie udziału gminy w realizacji programu E-powiat. Zmieniono jednocześnie kwotę wydatków budżetu gminy o ogólną sumę 3.065.000 zł. Jest to głównie kwota wynikająca z założeń WPI 3.040.000 zł i programu E-powiat 25.000 zł. Zmian dokonano w działach: 010 rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 40.000 zł 600 transport i łączność - zwiększenie o 150.000 zł 750 administracja publiczna – zwiększenie o 25.000 zł 801 oświata i wychowanie - zwiększenie o 500.000 zł 851 ochrona zdrowia – zwiększenie o 200.000 zł 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 2.150.000 zł Zmiany te zapisano w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. w § 3 uchwały – plan przychodów i wydatków GZGM musi być załącznikiem do budżetu, a nie odrębnym planem zakładu, w treści paragrafu ma być wyszczególniona kwota dotacji celowej dla w/w zakładu. Plan ten przedstawiony został jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. w § 9 uchwały posiadaliśmy upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągnięcia długu i spłaty zobowiązań w wysokości 7.000.000 zł. Obecnie zapis ten musi być podzielony na spłatę zobowiązań w danym roku budżetowym oraz na upoważnienie do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków określonych w WPI nie musi być określona kwota ponieważ każdorazowe zaciągnięcie zobowiązania jakim jest pożyczka lub kredyt wymaga uchwały Rady Gminy. w § 10 uchwały – zmianie musi ulec wieloletni plan inwestycyjny, ponieważ zaplanowane przez nas „środki UE” i „inne” powinny mieć pokrycie w zawartych umowach, porozumieniach lub planowanych pożyczkach lub kredytach. Dotychczas tak konstruowany plan nie budził większych zastrzeżeń Izby i w chwili zawierania stosownych umów dokonywaliśmy jego zmiany, lecz teraz ma być sporządzony inaczej. Zmieniony plan zadań WPI jest załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Głos zabierali: - Bożena Grad – zapytała o środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – czy planowane są na świetlicę, czy ośrodek zdrowia? - Odp. Skarbnik Gminy – są to środki na świetlicę w Hucie Starej B. - Teresa Parkitna – odczytała opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odnośnie projektu w/w uchwały – w zakresie działania komisji, uwag nie było. - Iwona Choła – poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały - w zakresie działania komisji. - Andrzej Szumera – czy RIO zwróciło się z pismem do Gminy odnośnie przedstawionych zmian, jeżeli tak to prosił, aby go odczytać? - Odp. Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jedynie otrzymała pismo informujące o terminie rozprawy odnośnie budżetu gminy na 2008 r. (uwagi do trzech paragrafów). Pismo w tej sprawie nie wpłynęło. Zostały przeprowadzone ustne rozmowy z udziałem Sekretarza i Skarbnika Gminy z kolegiantami RIO w ich siedzibie. - Andrzej Szumera: zmiana w budżecie dokonywana jest na wniosek RIO. Dlatego Klub Radnych „Wspólna Rzecz” wystąpi ze skargą na RIO do Wojewody. zostały zwiększone dochody o 150 tys. zł na dokumentację budowy chodnika w Bargłach, czy to jest dotacja celowa, są to środki zewnętrzne. kolejne zewnętrzne środki, to na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B, nie ma żadnej mowy, czy w ubiegłym roku zostały rozliczone prace przy Miasteczku Ruchu Drogowego? Budżet gminy nie odpowiada prawdzie, bo na placu budowy została zgromadzona tylko kostka brukowa. - Odp. Wójt Gminy – przetarg na Miasteczko Ruchu Drogowego odbył się w ubiegłym roku, został rozstrzygnięty, rozpoczęto prace, częściowo zapłacono za dokumentację. - Andrzej Szumera - jaka kwota cząstkowa została zapłacona? - Wójt Gminy - częściowo zapłacono za dokumentację i częściowo za wykonawstwo. - Andrzej Szumera – oczekuje podania kwoty, pytał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o postęp prac, który odpowiedział mu, że jest tylko zgromadzona kostka brukowa. - Stanisław Pietras – stwierdził, że na placu budowy znajduje się materiał do budowy. - Waldemar Kucia –powiedział, że na placu budowy jest materiał, została wybrana ziemia. - Bogdan Krakowian – zaproponował, aby Komisja Rewizyjna odbyła wizję lokalną np. jutro w terenie i stwierdziła istniejący stan. - Mirosław Dobosz – w imieniu Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” zaproponował przerwę w obradach sesji. - Stanisław Pietras – poinformował, że na dzień 20 lutego br,. jest zaplanowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej i można dodatkowo wprowadzić w/w temat i sprawdzić w terenie. - Andrzej Szumera - § 9 pkt. 5 Statutu Gminy mówi, że w przypadkach szczególnych można działać od zaraz. - Wójt Gminy – zmiany w budżecie gminy wynikają z wymogów RIO, a pisanie skarg na RIO nie poprawi stosunków na linii Gmina – RIO. Miasteczko Ruchu Drogowego jest w trakcie budowy za pieniądze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a nie z budżetu gminy, a kontrolę można przeprowadzić. - Mirosław Dobosz – dlaczego Wójt kłamie, że Klub Radnych pisał o działce, którą gmina kupiła od brata Wójta Gminy? - Andrzej Szumera – przypomniał, że Klub Radnych „Wspólna Rzecz” prosił o przerwę i w jej trakcie prosił do wglądu faktury zapłacone za roboty przy budowie Miasteczka Ruchu Drogowego. - Przewodnicząca Rady Gminy – ogłosiła przerwę w obradach sesji – 15 minut. - Zastępca Wójta – wyjaśnił procedurę przy budowie Miasteczka Ruchu Drogowego, gmina otrzymała środki na budowę, teren budowy Miasteczka musi być bezpieczny. - Andrzej Szumera – za projekt jest faktura zapłacona w sierpniu 2007 r., na kwotę 8.000 zł, a za kwotę 42.000 zł jest częściowo wykonane prace, z drugiej strony jest podpis, że na koniec grudnia 2007 r. roboty nie zostały wykonane, po sesji pojedziemy i spiszemy protokół, co zostało zrobione. - Zastępca Wójta – § 4 umowy darowizny mówi, że gdybyśmy nie zafakturowali to musielibyśmy pieniądze zwrócić. - Mirosław Dobosz – praktycznie zapłacono za połowę inwestycji, dlaczego uznano, że budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B jest terenem bezpiecznym, to czy teren innych miejscowości jest niebezpieczny? - Zastępca Wójta – budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wymaga dużego terenu, a w innych miejscowościach musielibyśmy zająć pod budowę teren boisk, oprócz tego potrzebny teren pod parking. Teren Miasteczka będzie służył na prowadzenie szkoleń, egzaminy na kartę rowerową, motorowerową i inne. Termin wykorzystania dotacji był do 31 grudnia 2007 r. i aby je prawidłowo rozliczyć i otrzymać trzeba było opracować uproszczony projekt budowy Miasteczka. - Andrzej Szumera – nawiązał do zadań ujętych w WPI. I tak: pkt. 8 „Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy” – wykazano w 2007 r. 240 tys. zł, pkt. 9 „Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B” – nakłady na lata 2007-2010 300 tys. zł, na 2008 r. 150 tys. zł, na 2009 70 tys. zł - co dotychczas zrobiono, został wykonany kawałek chodnika. pkt. 11 „Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW” – jakie prace dotychczas zostały wykonane? pkt. 12 „Zagospodarowanie centrum Wrzosowej” – ile zrobiono? pkt. 14 „Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej” – ile zrobiono? pkt. 16 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie” – ile zrobiono? pkt. 18 „Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej” – co zrobiono? pkt. 19 „Zagospodarowanie centrum Słowika” – co za w/w środki zrobiono? pkt. 22 „Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)” – skoro nie wykorzystano środków, to za co wyremontowano gabinet Wójta Gminy i Sekretariat? pkt. 23 „Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa” – skoro zapłacono to dlaczego tego remontu nie ma? pkt. 27 „Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu” – sprawdzi, czy nie nadpłacono. Należy materiały wyjaśnić punkt po punkcie. Uważa, aby budżet był zadaniowy – zadania łatwiej sprawdzić. W planie zadań nie ujęto ul. Suchej w Zawodziu, a wykonano jej remont frezem za 40 tys. zł – nie prosił o jej wykonanie. Stwierdził, że drogi są źle remontowane. Płacimy za coś, co nie jest zrobione, trzeba to sprawdzić przez komisje. - Zastępca Wójta – skoro jest taka potrzeba, to trzeba sprawdzić, frez to nie jest najlepsze, docelowe wykonanie, opracować budżet zadaniowy, bo jest lepszy do wykonania, a obecnie jest opracowany w sposób tradycyjny. - Andrzej Szumera – prosił o rozliczenie z likwidacji dzikich wysypisk. - Mirosław Dobosz – nadal oczekuje odpowiedzi pisemnych na pytania zadane w styczniu br. Powiedział, że frez kładzie się przy odpowiedniej pogodzie (wymaga temperatury), aby dobrze związał się. Uporządkować chodnik przy ul. Cementowa z Fabryczną we Wrzosowej. - Zastępca Wójta – gdy była pogoda to frezy nie można było otrzymać, a drogowcy zapewniali, że jeżeli będzie dobrze położony to zwiąże – to nie zależy od gminy. Salę obrad opuścił radny Stanisław Pietras o godz. 1200 Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Radni uwag nie zg
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada: Jadwiga Sidyk
Data wytworzenia informacji:2008-03-28
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-03-28 11:41:00
Protokół Nr XIII/2007 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j w dniu 27 grudnia 2007 roku. (dod. 2008-02-19)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Adam Szołtys
Data wytworzenia informacji:2008-02-19
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2008-02-19 09:21:00